Doelstelling:

Stichting ter bevordering van genealogisch onderzoek met betrekking tot Nederlands Oost-Indië.

De stichting is opgericht op 16 augustus 1994 te Doorn. Inschrijving K.v.K. Utrecht nr. 41186990

RSIN/Fiscaal nummer ANBI 803712819 (De Stichting is officieel ANBI gecertificeerd)

Bestuurssamenstelling (2019)

Voorzitter: C. van Schaik
Secretaris: G.J. ter Denge
Penningmeester: H.B. Peetoom
Lid: R.Nève – Sprenger
Lid: M. van Braam Morris
Lid: M.A. van Eerden – Vonk

Allen onbezoldigde vrijwilligers

BELEIDSPLAN:
Meerjarig beleidsplan van de stichting zoals we het de afgelopen jaren hebben gemaakt en bijgewerkt tijdens de bestuursvergaderingen. In onze statuten is de doelstelling als volgt verwoord:

De stichting heeft tot doel het bevorderen van de beoefening der genealogie en heraldiek van Nederlands Oost-Indië onder meer door het verwerven van kopieën van, akten van de Burgerlijke Stand, doop-,trouw-, begraafregisters en notariële akten, het bewerken en toegankelijk maken van deze documenten en voorts op iedere wijze die voor het bereiken van het doel dienstig kan zijn.

KAPITAAL:

Het kapitaal van de stichting bestaat uit:
a. De door particulieren en door instellingen verleende donaties, subsidies, legaten, erfstellingen, giften en schenkingen.
b. Al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.

De Stichting Ellen de Bruijn-ter Denge Memorial Fund heeft sinds haar oprichting in 1994 subsidie verleend ten behoeve van Indisch genealogische publicaties.

Zij hecht eraan om op de sindsdien ingeslagen weg voort te gaan. Om aan haar activiteiten een wijdere bekendheid te geven heeft zij de dr. J.H. de Bruijnprijs ingesteld.
De prijs is bedoeld als stimulans voor al die onderzoekers die zich op enigerlei wijze bezighouden met de uitgave van oorspronkelijk Indisch bronnenmateriaal, dat voor gebruikers binnen en buiten Indonesië van nut kan zijn voor het verkrijgen van kennis en inzicht omtrent de eigen Indische achtergrond en het Indisch verleden.

DE STICHTING

In augustus 1994 werd op initiatief van de heer Dr. J.H. de Bruijn te Doorn een Stichting in het leven geroepen, die zich ten doel stelt activiteiten op het gebied van genealogisch onderzoek en heraldiek met betrekking tot het voormalig Nederlands Oost-Indië financieel te ondersteunen. Zij werd opgericht ter nagedachtenis aan zijn in 1993 overleden echtgenote Mevr. Ellen de Bruijn-ter Denge. Ellen ter Denge, op 22 oktober 1941 in Salatiga (Semarang) geboren, werd begin 1943 tezamen met haar moeder en grootmoeder in Japanse concentratiekampen te Lampersari Sompok, Thiapit, en Banjoebiru 10… geïnterneerd. Haar vader was tijdens de oorlogsjaren geinterneerd in het kamp “Tjimahi” Java.

Door haar huwelijk in 1974 met Dr. J.H. de Bruijn, die naast zijn professionele werk als chemicus een zeer gedreven genealoog was en ook al gedurende tientallen jaren als zodanig actief, werd ook bij haar belangstelling voor familieonderzoek en genealogie gewekt.

Voor onderzoek naar haar eigen Indische voorouders was zij in belangrijke mate aangewezen op archief- en andersoortig bronnenmateriaal dat in Indonesische archiefbewaarplaatsen bewaard wordt. Tweemaal, in 1987 en in 1992. heeft het echtpaar De Bruijn een bezoek aan Indonesië gebracht, en bij die gelegenheden ook het Arsip National te Djakarta en Semarang aangedaan.
Op deze reizen werd het hun duidelijk, hoe moeilijk het is toegang te krijgen tot de vereiste archieven, en meer nog tot de door hen gezochte dossiers.

De Indische genealogie mag zich de laatste tien jaar in een enorme belangstelling verheugen. De vele activiteiten die door betrokken instellingen en particulieren op dat terrein ontplooid worden, zijn daarvan getuige. Evenwel, de toegankelijkheid en beschikbaarheid van genealogisch onderzoeksmateriaal via officiële kanalen en instanties laat nog veel te wensen over. Vaakmoet de onderzoeker zijn toevlucht nemen tot informele contacten of persoonlijke connecties.

Wie was Dr. J.H. de Bruijn.
Na de lagere school te hebben doorlopen, ging hij naar de Rijks HBS aan de Kruisstraat. Hij was een goede leerling. In zijn HBS-tijd kreeg hij, mede door invloed van zijn oom Gerard een grote belangstelling voor de chemie. Het was daarom niet te verwonderen dat hij, na het behalen van zijn eindexamen HBS, een studie ging volgen in de faculteit der wis en natuurwetenschappen.
Op 23 oktober 1961 (Co was toen al 38) werd deze studie bekroond door de verkrijging van de graad van doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen. Hij was toen reeds geruime tijd in dienst van het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid, als wetenschappelijk ambtenaar, later wetenschappelijk hoofdambtenaar.

Als medewerker van het Bacteriologisch-Serologisch laboratorium heeft hij onderzoek kunnen doen waarop hij promoveerde.
Naast zijn beroepsmatige activiteiten had Co een grote belangstelling voor geschiedenis in het algemeen en genealogie in het bijzonder.

Samen met zijn echtgenote Ellen ter Denge heeft hij een aantal belangrijke publicaties het licht doen zien, o.a. in “Nederlandse Leeuw” het tijdschrift van het Koninklijk Genootschap, waarvan Co sedert 1979 lid was.
Ook in andere periodieken als “Nederlandse Historiën” en de Indische Navorscher verschenen artikelen van hun beider hand.
Co de Bruijn overleed te Doorn op 12 april 2000.

Wie was Ellen de Bruijn-ter Denge.
Geboren op 22 oktober 1941 te Salatiga (Nederlands-Indie) .
Na de lagere school te hebben doorlopen ging zij naar de MULO en daarna naar de Handelsschool
Na het behalen van diploma Handelsschool heeft zij nog vele diploma’s behaald o.a was zij docente Steno/Typen en Handelscorrespondentie. Zij heeft bij diverse ministeries gewerkt.
De laatste jaren van haar leven was zij werkzaam als parlements stenografe in de Tweede Kamer der Staten Generaal.
Ellen ter Denge is op 28 september 1993 te Zeist overleden

De Stichting hecht eraan op de sinds 1994 ingeslagen weg voort te gaan en wil graag aan haar tot nu toe enigszins bescheiden ondersteunende activiteit een meer wijdere bekendheid te geven door de instelling van de Ellen de Bruijn Manuscriptprijs.(Later genoemd de Dr. J.H. de Bruijnprijs) Deze Prijs is bedoeld als stimulans voor al die onderzoekers die zich op enigerlei wijze met de uitgave van Indisch bronnenmateriaal bezighouden, dat voor veel gebruikers buiten Indonesië van nut kan zijn voor het verkrijgen van kennis omtrent de eigen Indische achtergrond, in de zin zoals de oprichter en de naamdraagster het bedoeld hebben.

GJtD.

Eén gedachte over “E.M. de Bruijn-ter Denge Memorial Fund

  • Beste heer, mevrouw, Vorig jaar juni was u een van mijn gasten tijdens de officiële boekpresentatie van ‘Istori Kita Jouw familiegeschiedenis’ in De Flint in Amersfoort. Het verheugt mij te kunnen mededelen dat er een herdruk staat gepland en er inmiddels 1.500 boeken zijn verkocht. De afgelopen maanden bleek het boek een ware leidraad te zijn voor veel families die meer willen weten over hun bijzondere maar ook bewogen geschiedenis. In de regio Utrechtse Heuvelrug is mijn boek genomineerd voor ‘Zoutschrijver van 2017’!
    Tot morgen kunnen er stemmen in de regio worden uitgebracht. Meer info is te vinden op http://www.zoutschrijver.nl. Afgelopen zaterdag gaf ik een lezing voor de IGV in De Bilt, het was een boeiende middag.
    Hartelijke groet,
    Simone Berger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*