De Stichting  is officieel ANBI gecertificeerd (zie: http://www.anbi.nl/).

Schenkt u wel eens aan een goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Relevante gegevens met betrekking tot onze ANBI-status:

  1. Statutaire naam: “Ellen de Bruijn – ter Denge Memorial Fund”
  2. ANBI-status: ja. (De Stichting is officieel ANBI gecertificeerd)
  3. Fiscaal nummer:  ANBI 803712819
  4. De stichting is opgericht op 16 augustus 1994 te Doorn. Inschrijving K.v.K. Utrecht nr. 41186990
  5. Bestuurssamenstelling en bestuursleden:  zie: jaarverslag secretaris.
  6. Beloningsbeleid: er wordt door de stichting  geen beloningsbeleid gevoerd.
  7. Doelstelling: Stichting ter bevordering van genealogisch onderzoek met betrekking tot Nederlands Oost-Indië.
  8. Financiële verantwoording:  penningmeester H.B. Peetoom.

 

BELEIDSPLAN:
Meerjarig beleidsplan van de stichting zoals we het de afgelopen jaren hebben gemaakt en bijgewerkt tijdens de bestuursvergaderingen. In onze statuten is de doelstelling als volgt verwoord: 

-De stichting heeft tot doel het bevorderen van de beoefening der genealogie en heraldiek van Nederlands Oost-Indië onder meer door het verwerven van kopieën van, akten van de Burgerlijke Stand, doop-,trouw-, begraafregisters en notariële akten, het bewerken en toegankelijk maken van deze documenten en voorts op iedere wijze die voor het bereiken van het doel dienstig kan zijn-.

KAPITAAL:

Het kapitaal van de stichting bestaat uit:

a. De door particulieren en door instellingen verleende donaties, subsidies, legaten, erfstellingen, giften en schenkingen.

b. Al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.

De Stichting Ellen de Bruijn-ter Denge Memorial Fund heeft sinds haar oprichting in 1994 subsidie verleend ten behoeve van Indisch genealogische publicaties.

Zij hecht eraan om op de sindsdien ingeslagen weg voort te gaan. Om aan haar activiteiten een wijdere bekendheid te geven heeft zij de dr. J.H. de Bruijnprijs ingesteld. De prijs is bedoeld als stimulans voor al die onderzoekers die zich op enigerlei wijze bezighouden met de uitgave van oorspronkelijk Indisch bronnenmateriaal, dat voor gebruikers binnen en buiten Indonesië van nut kan zijn voor het verkrijgen van kennis en inzicht omtrent de eigen Indische achtergrond en het Indisch verleden.